Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa to przymierze pomiędzy ochrzczonymi mężczyzną i kobietą, którzy tworzą wspólnotę całego życia, podejmowaną dla ich własnego dobra i dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy.

Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości.

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie:
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18). Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako „pomoc” reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).
Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6).

Formalności:

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu i godzinę można ustalić dużo wcześniej.

2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

A. do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;

B. albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją do ślubu kościelnego”.

Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).

Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.

Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej

Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej

Dokument z USC: „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”.

Dowody osobiste (do wglądu).

6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.

7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna.

8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych

9. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.

10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).

11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Kurs przedmałżeński w naszej parafii jest prowadzony raz w roku. Każdego roku rozpoczyna się w pierwszą niedzielę lutego