Sakrament kapłaństwa

Modlitwy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.
Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa
i do życia konsekrowanego.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

/Benedykt XVI/

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa.
Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości.Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.
Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród ludzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia.
Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

/św. Jan Paweł II/

 

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. 
Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. 
Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce.
Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym.

Panie Jezu Chryste polecamy Tobie szczególnie kapłanów posługujących w naszej parafii
a także tych, którzy z niej pochodzą.
Prosimy Cię o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy wiernie i owocnie
będą pracowali dla większej Chwały Bożej.
A tych, których zaprosisz do pójścia za Tobą- Panie, powierzamy wstawiennictwu Maryi, Matki, która jest wzorem wszystkich powołań.
Maryjo, strzeż, każdego z nich przed wszelkim złem.
Amen

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

www.wsddwp.edu.pl