Sakrament chrztu

Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie.Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła.
Jezus mówił do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

 

Formalności:

1. Rodzice wybrawszy termin chrztu świętego swojego dziecka powinni niezwłocznie zgłosić do kancelarii parafialnej chęć udzielenia dziecku chrztu świętego. POWINNO TO NASTĄPIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 MIESIĄCE PRZED PLANOWANĄ DATĄ CHRZTU.
2. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.

3. O przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

4. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 oraz w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.00

5. W tygodniu przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

akt urodzenia dziecka z USC,

świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,

zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.

6. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i spełnia następujące warunki:

ukończył szesnaście lat,

przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,

jest wierzącym i praktykującym katolikiem

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,

nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

7. Jeśli rodzic chrzestny pochodzi z naszej parafii zobowiązany jest przyjść w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej na spotkanie-rozmowę z kapłanem dotyczącą faktu bycia rodzicem chrzestnym.

8. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym, żyje
w tzw. „wolnym związku”, jest ochrzczony, ale nie praktykujący) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym, a rodzice niech dobrze wybadają, czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.

9. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 minut przed Mszą w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności.

10. Rzeczy potrzebne do chrztu:

biała szata, która oznacza, że przez chrzest to dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa, a rodzice i chrzestni mają troszczyć się, by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne,

świeca chrzcielna, która oznacza, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości i prosimy, by Jezus – Światłość Świata oświecał mu drogi życia.